TAISYKLĖS

Dėkojame, kad apsilankėte slaugyk.lt internetinėje parduotuvėje. Prašome susipažinti su žemiau
pateiktomis Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis.
Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Internetinė parduotuvė slaygyk.lt priklauso ir yra administruojama UAB Toksa (įmonės kodas
304785074, buveinės adresas Statybininkų g. 7, Kaunas, LT-50118).
1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui
(susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su
taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo
teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo
tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu slaugyk.lt internetinėje
parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas
į teisės aktų nustatytus reikalavimus bei jų pasikeitimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar
papildymus Pirkėjas bus informuojamas slaugyk.lt svetainėje. Jeigu Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų
ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi internetine parduotuve slaugyk.lt ir (ar) paslaugomis,
laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu
Pirkėjas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis
internetine parduotuve slaugyk.lt ir (ar) paslaugomis.
1.4. Internetinės parduotuvės slaugyk.lt prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.5. Pirkti slaugyk.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę:
1.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra
apribotas teismo tvarka;
1.5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų
sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo piniginėmis lėšomis;
1.5.3. juridiniai asmenys;
1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.5. punktu, jis turi teisę
pirkti prekes slaugyk.lt internetinėje parduotuvėje.
1.7. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos(-ų) prekės(-ių)
instrukcija(-jos) lietuvių kalba, Pardavėjo nuožiūra ir esant techninėms galimybėms, gali būti
pateikiama(-mos) tik Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto
adresu, kur Pirkėjui pateikiama aktyvi internetinė nuoroda į šią informaciją.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje slaugyk.lt Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje
internetinėje parduotuvėje įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo
pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus
savo asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir
elektroninio pašto adresą ir/arba laukus pažymėtus žvaigždute (*).
2.3. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys
būtų naudojami prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje slaugyk.lt, Pardavėjo
veiklos analizės, statistikos, tiesioginės rinkodaros bei kitais tikslais bei sutinka, kad jo asmens
duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto
adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių
pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų naudojami prekių ir paslaugų pardavimo
Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto

adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini užsakymui
įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris būtų
naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi parašyti laisvos formos prašymą el. paštu
info@slaugyk.lt.
2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus naudojami tik prekių ir
paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje kid-man.lt, Pardavėjo veiklos analizės, statistikos,
tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša,
kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu) bei kitais
tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims,
išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu
įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems
asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
2.7. Pirkėjas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:
2.7.1. gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą;
2.7.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą,
savo asmens duomenų naudojimo veiksmus, kai duomenys naudojami nesilaikant LR Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
2.7.3. nesutikti, kad būtų naudojami jo asmens duomenys.
2.8. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių
paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų
perduodami atitinkamam partneriui (duomenų gavėjui) užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.
2.9. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės slaugyk.lt paslaugos,
Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją
Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio slaugyk.lt internetinės parduotuvės lankytojo
atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės
lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus)
Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti,
kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju
tam tikros internetinės parduotuvės slaugyk.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas,
patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį
sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar
kreipdamasis į Pardavėją internetinėje parduotuvėje slaugyk.lt nurodytais kontaktais.
2.10. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų naudojimu, Pirkėjas turi pateikti
Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai
adresu Statybininkų g. 7, Kaunas, LT-50118, išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu
šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroniniu paštu adresu info@slaugyk.lt iš Taisyklių 2.2.
punkte nurodyto elektroninio pašto adreso.
2.11. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos
nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės slaugyk.lt teikiamomis
paslaugomis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje
parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir
susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų
pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai
Taisyklių, jis negali pateikti užsakymo.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir
saugoma toksa.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes slaugyk.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose
Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka bei vadovaudamasis LR
teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su slaugyk.lt
internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant
pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo
daikto pristatymo/atsiėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai:
4.2.1. prekė (-s) pakuotė sugadinta ir/ar prarasta;
4.2.2. prekė (-s), kuri buvo išpakuota po pristatymo, yra nebetinkama grąžinti dėl sveikatos
apsaugos ar higienos priežasčių;
4.2.3. prekė (-s) buvo bent kartą naudota (-os);
4.2.4. prekė (-s) pažeista, apgadinta ar sugadinta ar bet kokia kita priežastis dėl kurios ji negali būti
realizuota kaip nauja;
4.2.5. prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam
pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl
prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR civiliniu kodeksu
bei LR Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir
pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
4.4. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo
sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ar techninis funkcionalumas, taip pat ji nebuvo
naudojama.
4.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas slaugyk.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir
vadovaudamasis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo
sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių
komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise tik visų
komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka
Taisyklių 11.4 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių
komplektą.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Padaręs užsakymą Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta
tvarka.
5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo
duomenų. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti
pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su
trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, visa apimtimi
tenka tik Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie
tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo
nedelsdamas juos atnaujinti. Pasikeitus pristatymo adresui po to, kai prekės jau perduotos kurjerių
tarnybai, Pirkėjas papildomai apmoka už pakartotinį prekių pristatymą.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis slaugyk.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų
sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų
bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės
nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią
sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia
savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam
galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją bei
esant būtinybei pranešti apie tokią veiklą policijai ar kitiems atitinkamiems organams.
6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės
parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas,
pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes
per 3 (tris) darbo dienas.
6.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais
prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos,
susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju
pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto
nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris)
darbo dienas.
6.6. Pardavėjas  pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, keisti internetinėje parduotuvėje
slaugyk.lt patalpintą informaciją ir turinį. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus
laikomas atsakingu už jokius tokiais ir panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui
bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Pardavėjui dėl tokių veiksmų. Pakeitimai įsigalioja nuo
paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis
sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės slaugyk.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją,
t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis naudoti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių
skyriuje nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja
pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti
analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui
sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas, be prievolės mokėti
Pirkėjui delspinigius.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte
numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika)
dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės ir 11.4.5. Taisyklių punkte nurodytų dokumentų gavimo
dienos.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas
pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas
pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš
bankų, nurodytų pasirinkus apmokėjimą „Dabar per internetinę bankininkystę“. Mokant už prekes
šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo
apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią kid-
man.lt internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka
atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
8.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs
užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į slaugyk.lt banko sąskaitą.
8.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes
sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu. Paslauga galioja tik Kauno mieste.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1. ir 8.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja
sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo
teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas
skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos
faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo
registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM
sąskaitas faktūras taip pat patalpina slaugyk.lt skiltyje „Užsakymų istorija“. PVM sąskaitos faktūros
aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento.
Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina,
įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą
reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
8.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį
patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius
rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida,
papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu
atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę
nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-
pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami. Pirkėjo sumokėti
pinigai grąžinami per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo
teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Statybininkų g. 7, Kaunas, LT-50118,
arba atskiru susitarimu ypatingais atvejais.
9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų
prekių pristatymo adresą.
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis,
pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali ir nenurodo
kito prekes priimsiančio asmens duomenų, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi
teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo
adresą ir prekių svorį bei matmenis. Kiekvienu atveju pirkėjas yra supažindinamas su prekių
pristatymo mokesčiu įvertinant prekių esančių krepšelyje svorį ir matmenis iki Pirkėjas paspaudžia
nuorodą „Patvirtinti“, t.y. sutikimo. Ypatingais atvejais (pvz., kai svoris viršija 32,5 kg arba
maksimalius galimus išmatavimus) pristatymo sąlygos su pirkėju gali būti derinamos atskirai.
9.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:
9.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Statybininkų g. 7, Kaunas, LT-50118, arba
kitaip atskiru susitarimu ypatingais atvejais.
9.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo
Pirkėjo užsakymo pateikimo momento. Priešingu atveju prieš atsiimant prekes reikės apmokėti
papildomas sandėliavimo išlaidas.
9.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo
metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui internetinėje parduotuvėje slaugyk.lt nurodytais terminais.
Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų
prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog
išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių
aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių
pateikimo sąlygas.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų
pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba
dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu
patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos dokumente, laikoma, kad siunta yra
perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam
brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė
pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės)
yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos dokumente bei, dalyvaujant
Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą.
Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl
prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių
komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos slaugyk.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės
esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva,
forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo
naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės
garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
10.4. Pardavėjas pasilieka teisę apriboti garantinius įsipareigojimus prekėms iš kategorijos
„Specialūs pasiūlymai“.
10.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia,
galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.6. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas.
10.7. Pardavėjas nustato 30 dienų laikotarpį, per kurį jis privalo atlikti prekės garantinį remontą.
Jeigu per nustatytą terminą prekės sutaisyti nepavyksta, Pardavėjas pakeičia prekę analogiška arba
geresne nauja preke arba grąžina už prekę sumokėtą sumą.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis
LR civiliniu kodeksu bei LR Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių
patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi kreiptis į
Pardavėją.
11.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 30 (trisdešimt) dienų nuo
prekių gavimo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
Grąžinamos (-ų) prekės (-ių) pristatymo išlaidos grąžinamos, įskaitant ir atvejus, kai grąžinama
nekokybiška prekė.
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, kuri gali būti pažeista tik tiek, kiek
reikalinga norint apžiūrėti prekę (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška

prekė);
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos
apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, su visa
gamintojo pridedama dokumentacija;
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas)
ir numatytos formos prekės grąžinimo aktą, kuriame turi būti nurodyti: Pirkėjo duomenys, prekės
įsigijimo data, akto surašymo data, Pirkėjo sąskaitos numeris pinigų grąžinimui, Pardavėjo
duomenys, garantinės prekės duomenys bei išsamiai išdėstyta situacija/detalės, prekės grąžinimo
argumentai, jei įmanoma, pridedant fotonuotraukas.
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje
nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.6. Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o grąžinama tik dalis
vienu užsakymu įsigytų prekių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos
sumos.
11.7. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Statybininkų g. 7, Kaunas, LT-50118,
arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė
grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai
grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes
ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų
prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.
11.8. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR civiliniu kodeksu bei LR Vyriausybės
nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės
prekybos taisyklėmis.
11.9. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo
banko sąskaitą per 14 darbo dienų po to, kai Pardavėjas nustato, kad prekė yra tinkamos būklės t.y.
nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijos
numeris ir panašiai, bei pateikiami Taisyklių 11.4.5. punkte nurodyti dokumentai.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia
tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš
Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjui naudojant kito asmens tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus
duomenis, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešęs uždrausti naudotis internetine
parduotuve kid-man.lt ir (ar) paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo
veiksmais Pirkėjas padarė ar galėjo padaryti žalą Pardavėjui, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam
interesui, perduoti visus turimus duomenis apie tokį Pirkėją kompetentingoms valstybinėms
institucijoms.
12.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis slaugyk.lt internetine parduotuve.
12.4. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems
asmenims. Jei slaugyk.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie
internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį
laiko Pirkėju.
12.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to,
jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su
šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.6. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar
asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.
12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako,
tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu
elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta
Pirkėjo praėjus 5 valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
13.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų
tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių
elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto
Pirkėjui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją
kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.
13.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės elektroniniu
paštu info@slaugyk.lt arba skambina telefonu 8 601 88879.

14. Force Majeure

14.1. Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad
sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties
sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima
jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis
neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
14.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo
atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties
įvykdymui.
14.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie punkte 14.1. nurodytos aplinkybės
atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą
laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji
šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa
dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Pardavėjas
ir Pirkėjas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų
tą patį teisinę ir ekonominę reikšmę kaip ir pakeistoji norma.
15.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą.
15.5. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti
elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
15.6.  Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės
adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.